548

Специфікація – це документ, який містить увесь спектр товарів, які є предметом договору поставки. Застосовується, коли договір передбачає поставку великої кількості різних товарів.

У специфікації товари можуть розміщатися за асортиментом, сортиментом, номенклатурою. Під асортиментом слід розуміти розподіл товарів за окремими групами та співвідношенням. Виділяють асортимент груповий і розгорнутий. Груповий асортимент – це співвідношення більш-менш значних груп певної продукції, обумовленої в договорі. Розгорнутий (або внутрішньогруповий) асортимент – це характеристика в договорі окремих груп належної до поставки продукції більш детальними показниками (за моделями, фасонами, артикулами, розмірами тощо). Якщо йдеться про поставку продукції, замість терміна “асортимент” іноді вживають рівнозначний термін “номенклатура”.

Зразок Специфікації до договору поставки

 


СПЕЦИФІКАЦІЯ № ___

до Договору № ___ від «___» ___________20__р.

 

м. ______________                                                                                              «__» __________ 20___ року

 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «____________________________», надалі іменоване «Постачальник», в особі директора _______________, що діє на підставі Статуту, з одного боку,

Товариство з обмеженою відповідальністю «____________________________», іменоване надалі «Покупець», в особі _____________________________, що діє на підставі Статуту, з іншого боку, уклали дану Специфікацію до договору поставки про нижченаведене:

 

  1. Затвердити характеристики, кількість, номенклатуру й загальну вартість партії Товару, що поставляється, відповідно до Таблиці:
№ п/п

 

Характеристика та номенклатура Товару

Кіл-сть

Товару

Ціна за одиницю без ПДВ (грн.)

 

Ціна за одиницю з ПДВ (грн.)

Загальна вартість без ПДВ

(грн.)

           
           
           
РАЗОМ без ПДВ:  
ПДВ (20%)  
Разом із ПДВ:  

 

Загальна вартість Товару складає ________________________

  1. Всі інші умови залишаються незмінними і відповідають договору поставки

 

 

 

 

 

                             ПОСТАЧАЛЬНИК:                                                                ПОКУПЕЦЬ:

Товариство з обмеженню відповідальністю

«________________________»

 

 

Директор     

 

_____________________

Товариство з обмеженню відповідальністю

«________________________»

 

 

Директор     

 

_____________________